Lesvoorwaarden

Beste cursist,

Als je voor een opleiding bij Rijschool Fun to Drive gaat kiezen,
dan is dit een verstandige keus, want bij onze rijschool weet je zeker dat
je kiest voor kwaliteit en zekerheid. Om je duidelijk te maken wat je mag
doen, maar ook wat je moet doen, zodat de lessen goed zullen verlopen,
staan hierna de lesvoorwaarden waaronder deze rijschool de
overeengekomen lessen geeft.

De Lesvoorwaarden

 1. Artikel 1
  Rijschool Fun to Drive moet zich aan de volgende afspraken
  houden:
  1. Je krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen
  voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Hij of zij is in
  het bezit van een geldig “instructeurs-certificaat”;
  2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van
  uitzondering kan het voorkomen dat je les krijgt van een andere
  instructeur;
  3. Je rijexamen moet binnen twee weken, na je aanvraag en ontvangst van
  je betaling, door ons bij het CBR, CCV of het BNOR zijn aangevraagd.
  Hiervoor moet Rijschool Fun to Drive de aanvraag met bijlagen
  toesturen en voor betaling aan het exameninstituut zorg dragen;
  4. De rijles moet ook volledig aan rij-instructie worden benut. Dus je
  instructeur mag niet in jouw lestijd zich bezig houden met
  andere zaken, die niets met de rijles te maken hebben.
 2. Artikel 2
  Ook voor jou gelden enkele afspraken:
  1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats klaar staat, om met
  de les aan te vangen. Ben je iets te laat, geen paniek, de instructeur zal altijd
  15 minuten op de afgesproken plaats wachten. Ben je er dan nog niet, dan
  heeft Rijschool Fun to Drive het recht om je die rijles toch in rekening
  te brengen;
  2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg
  mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of
  verandert, heeft Rijschool Fun to Drive het recht je deze les toch te
  laten betalen;
  3. Afzeggen en verschuiven kan alleen tijdens kantooruren. Dit kan uitsluitend
  via een telefonisch gesprek, dus geen sms of e-mail;
  4. Een te laat afgezegde les zal door ons niet bij je in rekening worden
  gebracht, indien je een dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van
  je verlangd kan worden dat je de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een
  dringende reden is bijvoorbeeld als je met spoed bent opgenomen in het
  ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname
  of het nemen van vakantie;
  5. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook
  goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op. Des te
  sneller kom je tot het gewenste resultaat;
  6. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig
  theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
 3. Artikel 3
  Over de betaling van de theorieles, rijles en examens gelden ook enkele
  regels:
  1. Rijschool Fun to Drive mag een vergoeding van je vragen voor
  administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om jouw
  inschrijving in orde te maken;
  2. Het is gebruikelijk dat je per praktijk- of theorieles een contant bedrag
  voldoet en dat je bij ontvangst van boeken en ander materiaal contant
  hiervoor betaalt;
  3. Het kan gebeuren, dat de lestarieven, terwijl je al lessen volgt, door
  Rijschool Fun to Drive worden verhoogd. Je hebt dan het recht
  om zonder extra kosten met de opleiding te stoppen, mits je binnen twee
  weken nadat je van de verhoging hebt gehoord kenbaar hebt gemaakt
  dat je met het lessen stopt;
  4. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de
  rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat
  Rijschool Fun to Drive een incasso-bureau kan inschakelen. Dan
  komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet betalen. De kosten
  staan vast op 15% van het voor de lessen openstaande bedrag met een
  minimum van EUR 68,07.
 4. Artikel 4
  Rij(her)examen:
  1. We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur
  alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen
  vooraf contant is betaald;
  2. Zoals eerder beschreven dient Rijschool Fun to Drive binnen twee
  weken nadat je het examen hebt aangevraagd een en ander bij CBR,CCV
  of BNOR te hebben aangevraagd (zie onder ‘afspraken waaraan de rijschool
  zich moet houden’);
  3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende. Als je niet of
  te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend
  kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Je moet die kosten
  bijvoorbeeld betalen als je niet op het examen verschijnt, omdat je dan met
  vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantiedata aan
  ons schriftelijk had doorgegeven. Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet
  doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen (zoals het
  theoriecertificaat of het identiteitsbewijs), moet je de kosten van een nieuw
  examen zelf betalen;
  4. Rijschool Fun to Drive zal eventuele verhoging van examentarieven
  aan je doorberekenen.
 5. Artikel 5
  Annulering examen:
  1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat vanwege slecht weer,
  bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf
  te betalen. Rijschool Fun to Drive heeft dan wel het recht om aan
  jou de kosten van een rijles te berekenen;
  Er bestaat bij ons ook een bijzondere serviceregeling. In twee gevallen
  krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van
  Rijschool Fun to Drive een nieuw examen, zonder dat je hiervoor
  iets hoeft te betalen. Dit geldt:
  a. als de lesauto door (bijvoorbeeld door een onverwacht defect) niet
  tijdens het examen kan worden gebruikt en er ook geen andere lesauto
  beschikbaar is;
  b. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er
  ook geen andere lesauto beschikbaar is.
 6. Artikel 6
  Stoppen met de lessen:
  Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je
  opleiding.
  1. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode met ons hebt
  afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening
  moet houden met een opzegtermijn van twee weken;
  2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een
  pakket-opleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je
  hiervoor een ernstige reden hebt, b.v. een aantoonbare medische reden. Het
  moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je
  de opleiding voortzet. Mocht je alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert
  Rijschool Fun to Drive jouw lesgeld, verminderd met:
  a. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR-/CCV-, of BNOR-
  gedeelte);
  b. de lessen die al gereden zijn;
  c. een extra rijles;
  d. de administratiekosten;
  3. Ook wij kunnen besluiten om te stoppen met de overeengekomen lessen
  of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou
  ook alleen kunnen gebeuren als Rijschool Fun to Drive zo’n ernstige
  reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er
  wordt doorgegaan met lesgeven. Wij zullen je dan wel via de instructeur
  duidelijk maken waarom wij besluiten te stoppen. Had je al lessen
  vooruitbetaald, dan moet Rijschool Fun to Drive de nog niet
  afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.
 7. Artikel 7
  Vrijwaring:
  Het volgende is heel belangrijk:
  1. Stel dat je tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of
  schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan
  jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
  a. Rijschool Fun to Drive kan je in de regel niet aansprakelijk
  stellen voor boetes of voor schades. Wij dragen zelf het risico;
  b. als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks
  ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel
  aansprakelijk worden gesteld;
  c. het is verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en
  andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als
  na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel
  aansprakelijk gesteld;
  d. het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de
  rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de
  verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden
  gesteld. Neem altijd contact met Rijschool Fun to Drive op als je
  dergelijke medicijnen moet gebruiken;
  2. Rijschool Fun to Drive zal je vragen of je een ontzegging van de
  rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter
  bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen
  lesauto besturen.
  Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij
  aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

Veel succes met je opleiding bij Rijschool Fun to Drive